Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego jest firma „KHAJA”.

KHAJA Iwona Barylińska
ul. Pocztowa 24
37-418 Krzeszów
NIP: 865-001-20-70

I. Składanie zamówień:
1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.khaja.pl, drogą e-mail lub telefonicznie.
2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

II. Realizacja zamówień:
1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
– w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta,
– w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,
2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
3. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia na dwa sposoby:

  • informując Sklep telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia
  • przesyłając e-mail z iformacją o chęci rezygnacji z zamówienia

4. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

III. Koszty przesyłki
1. Koszt przesyłki uzależniony od wartości zamówienia, sposobu płatności, sposobu dostawy.

  • Poczta Polska, przedpłata na konto bankowe – 12 zł
    Poczta Polska, pobranie, paczka „kurier 48” – 16 zł

2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze.

IV. Czas dostawy
1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 3 dni robocze, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Przesyłki dostarcza Poczta Polska:
– przesyłka priorytetowa, czas dostawy do 2 dni od daty nadania
– przesyłka ekonomiczna, czas dostawy do 5 dni od daty nadania

V. Płatności
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
przy odbiorze:
– należność pobiera listonosz;
– przelewem bankowym na konto sklepu.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian

VI. Reklamacje
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adres:
KHAJA Iwona Barylińska
ul. Pocztowa 24
37-418 Krzeszów

3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, Sklep zwróci pieniądze.
5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

VII. Przetwarzanie danych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma „Khaja” Iwona Barylińska (zwana dalej Administratorem) z siedzibą w Krzeszowie (37-418), ul. Pocztowa 24, NIP: 865 00 12 070, e-mail: khaja.szczotki@gmail.com

2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy handlowej zawartej z naszą frmą w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, a także w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, opartych w szczególności na przepisach prawa podatkowego, a także w celu przesłania informacji handlowej o produktach Administratora po uprzednio uzyskanej zgodzie, bądź na Państwa prośbę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, telefon, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości Administratora.

3. Administrator przetwarza jedynie niezbędne dane osobowe Klientów, w tym: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; numer identyfkacji podatkowej (NIP); adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto).

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. W celu realizacji zawartej przez strony umowy i wiążącej się z tym obowiązków Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji i wykonania zamówienia.

6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji Umowy, a także w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, opartych w szczególności na przepisach prawa podatkowego, a także do czasu ewentualnego złożenia przez Państwa sprzeciwu.

7. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem proflowania.

8. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, w celu realizacji tych uprawnień należy kontaktować się pod adresem e-mail: khaja.szczotki@gmail.com

9. Klient posiada prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami prawa podatkowego – dane osobowe umieszczone na fakturach, listach przewozowych są przechowywane przez okresy przewidziane prawem.

Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane. Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.

10. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym po 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bądź kierować skargi lub zażalenia w tej sprawie pod adres e-mail: khaja.szczotki@gmail.com

VIII. Zgody
1. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
– wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
– wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
– wyrażeniem zgody na otrzymanie pocztą e-mail informacji dotyczących realizacji zamówienia
– oświadczeniem o znajomości Regulaminu sklepu i jego akceptacją.

IX. Postanowienia ogólne
1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a firmą KHAJA. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.